OnlyHuman plaatst cookies uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren. Lees meer    Accepteren

Algemeen directeur bij Tom Postma Design (reactietermijn gesloten)

DUX International is voor haar opdrachtgever, Tom Postma Design, op zoek naar een:

 

Algemeen directeur

 

(Please see English version below)

 

Het bedrijf:

Tom Postma Design (TPD) is een dynamisch ontwerpbureau in Amsterdam, gespecialiseerd in het ontwerpen van hoogwaardige permanente en tijdelijke kunstgerelateerde ruimtes. Ons motto is dat onze ontwerpen altijd in dienst staan van en niet concurreren met kunst. Het gaat ons om de optimale presentatie van kunst en kunstobjecten in de ruimte. Ons internationale klantenbestand is gevarieerd en bestaat uit kunstbeurzen, musea, tentoonstellingen, evenementen, galeries en particuliere woningen, waaronder TEFAF Maastricht en TEFAF New York; Art Basel in Hong Kong en Art Basel in Miami Beach; Art Brussels; de Venetië Biënnale; het Rijksmuseum Amsterdam; Kunsthistorisches Museum Wenen; Prada Foundation Milaan en Fondation Beyeler, om een aantal te noemen. Het bureau is opgericht in 1998 door Tom Postma en is de afgelopen vijf jaar hard gegroeid.

  

Profiel:

We zoeken een ervaren en inspirerende algemeen directeur met visie, een goed zakelijk inzicht en affiniteit met de kunsten, die in samenwerking met het TPD team de volgende fase van dit internationale bureau vormgeeft. Een ondernemende persoon, met sterk strategisch en business inzicht. Aantoonbare ervaring in het leiden van creatieve organisaties, projecten en processen is gewenst, bij voorkeur op het gebied van ruimtelijk ontwerp. Een energiek persoon met kennis van de commerciële en niet-commerciële kant van de kunstwereld. Onze kandidaat heeft een natuurlijk gevoel voor wat er leeft binnen de wereld van de kunst en is in staat een visie te ontwikkelen ten aanzien van de rol van TPD binnen deze wereld en deze uit te voeren.

 

Iemand met een zakelijke achtergrond, met sterk organisatorische kwaliteiten, oog voor financiën en gevoel voor creativiteit. Hij/zij is verantwoordelijk voor het aansturen van planningsprocessen. Een ervaren persoon met (organisatorische, commerciële en financiële) eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van een bureau.

 

Een ambitieuze, charismatische verbinder die TPD kan representeren en profileren bij bestaande klanten en nieuwe klanten aantrekt. Iemand die zowel de taal van de opdrachtgevers als van de ontwerpers spreekt en een verbinder is tussen verschillende partijen.

 

Onze projecten zijn internationaal, divers en vaak complex. Het is belangrijk om, met aandacht voor details, het overzicht te houden. De projecten zijn van hoge kwaliteit, zijn zowel tijdelijk als permanent van aard en variëren in schaal, aanpak en planning. We zoeken iemand die plezier beleeft aan de dynamiek en hectiek die hoort bij korte termijn en tijdelijke projecten maar even zo goed energie krijgt van structurele opdrachten met een meer permanent karakter. Een helikopterview waarmee je alle verschillende opdrachten, projecten, deliverables, financiën en personele bezetting kan overzien en tegen elkaar kan afwegen, is daarbij noodzakelijk.

 

Tevens is deze persoon in staat een aantrekkelijke en relevante visie voor het bedrijf te formuleren die alle opdrachten en activiteiten logisch verbindt en de kwaliteit in de gaten houdt.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het aansturen van een divers en internationaal team (ontwerpers, architecten en ingenieurs). Iemand met een natuurlijk gevoel voor mensen en hun behoeften, die staat voor haar of zijn team en begrijpt hoe het team te verbinden, te motiveren, te enthousiasmeren en te ondersteunen in hun ontwikkeling.

 

De functie:

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de strategische, financiële, operationele en personele bedrijfsvoering en voor het algemene reilen en zeilen van TPD. De algemeen directeur is samen met de creatief directeur verantwoordelijk voor de visie van het bedrijf en formuleert de strategie hoe daar te komen. Op basis van de strategie stelt de algemeen directeur een acquisitieplan op en is verantwoordelijk voor accountmanagement en business development.

 

Directie – De algemeen directeur vormt met de creatief directeur de directie van TPD

 

Strategie – De algemeen directeur leidt de organisatie en is verantwoordelijk voor het door ontwikkelen, uitvoeren en uitdragen van de strategie

 

Acquisitie – Hij /zij is ook medeverantwoordelijk voor de acquisitie. Stelt aan de hand van het strategisch plan een acquisitieplan op en voert het uit, onderhoudt relaties met zowel bestaande als nieuwe klanten, bouwt het netwerk verder uit, is ondernemend en gaat (pro)actief achter mogelijke nieuwe projecten aan

 

Operationeel – De operationele verantwoordelijkheid voor de organisatie behoort ook de algemeen directeur toe, hetgeen de projecten, planning, uren optimalisatie en resource planning betreft. Contractmanagement valt tevens onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur

 

Financiën – De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de begroting, cashflow, rapportages en analyses

 

Team – de algemeen directeur geeft leiding aan het TPD team en enthousiasmeert en motiveert hen, ontwikkelt de organisatiestructuur, stelt het persoonlijk ontwikkelingsplan per medewerker op en coacht en ondersteunt het team waar nodig

 

Creatief – Daarnaast geeft hij /zij mede sturing aan de creatieve conceptontwikkeling en output van projecten, het intern initiëren, begeleiden van nieuwe ontwerpen en (eventueel) het presenteren bij klanten

 


De mens achter de algemeen directeur:

 

 • Is zakelijk met affiniteit voor creatieve processen
 • Beschikt over enthousiasme, energie en ondernemerschap in combinatie met conceptueel denken
 • Is verbaal en communicatief sterk
 • Weet anderen te motiveren en te enthousiasmeren, heeft een goed ontwikkeld menselijk kompas
 • Heeft lef en is gedreven om intern en extern zaken voor elkaar te krijgen
 • Bekijkt processen vanuit een overstijgend niveau
 • Heeft langetermijnvisie en werkt planmatig
 • Heeft plezier in het bouwen en onderhouden van relaties en netwerken
 • Heeft een aantoonbaar en positief trackrecord binnen de creatieve en/of gerelateerde industrie op zowel zakelijk, organisatorisch als creatief niveau
 • Kan snel, efficiënt en doortastend optreden en is pragmatisch
 • Heeft overtuigingskracht, initiatief en (organisatie)sensitiviteit
 • Is in staat om in een dynamische omgeving focus te houden op creativiteit, groei en effectiviteit
 • Heeft een natuurlijk gevoel voor wat speelt, wat belangrijk is
 • Denkt niet in problemen maar in kansen, opties en mogelijkheden
 • Vindt het leuk om vanuit eigen expertise verder te bouwen aan TPD en zo op degelijke wijze de positie van TPD, ook op lange termijn, te verstevigen

 


Als algemeen directeur ben je:

 

 • Ervaren in een zakelijke rol met eindverantwoordelijkheid
 • Eerder werkzaam geweest in een liefst internationale, creatieve omgeving
 • Zowel creatief-praktisch als theoretisch opgeleid
 • In staat een beroep te doen of zowel je linker- als je rechterhersenhelft
 • Een inspirerende, motiverende, coachende en transparante leider
 • Gecommitteerd aan je teamleden en hun ontwikkeling
 • Stimulerend naar je medewerkers opdat ze zelfstandig doelen stellen, actie ondernemen en kansen benutten
 • Flexibel ingesteld met een proactieve, gestructureerde en resultaatgerichte manier van werken
 • Leidend bij het ontwikkelen van de TPD-visie en het beleid en verantwoordelijk voor de realisatie
 • Actief en in staat op hoog niveau relaties te onderhouden en te netwerken. Je fungeert als dé ambassadeur voor TPD
 • Inspirator, aanjager en uitvoerder van de ambities van TPD, in staat TPD nog verder op de internationale kunstkaart te zetten
 • Een verbinder, zowel intern als extern
 • Professioneel en secuur in je vak en tegelijk creatief. Je durft ‘buiten de lijntjes te kleuren’
 • Bereid regelmatig te reizen

 

De organisatie, DNA en het team:

 

 • TPD is een financieel gezonde organisatie, organisch gegroeid tot een internationaal bedrijf met projecten wereldwijd
 • Het bedrijf heeft een vriendelijk en collegiaal DNA. Er is behoefte aan meer structuur zonder de eigenheid en menselijkheid van de organisatie te verliezen.
 • Het team bestaat uit 20 personen, variërend van 22 tot 68 jaar, met diverse achtergronden en nationaliteiten
 • Intern zijn de processen en projecten niet allemaal eenduidig georganiseerd of gestructureerd. Vooralsnog is dit niet nodig geweest maar de nieuwe algemeen directeur zal moeten inventariseren of dit, m.o.o. de groei, wellicht wenselijk en noodzakelijk is en op basis daarvan veranderingen aanbrengen
 • Er is vooralsnog geen HR beleid, persoonlijke ontwikkelingsplannen of coaching. Hier is wel behoefte aan en zal door de nieuwe algemeen directeur opgepakt moeten worden.
 • Onze klanten zijn over het algemeen erg tevreden met onze diensten en service. Onze mensen gaan heel ver in de ondersteuning van onze klanten en die service gerichte houding is dan ook onderdeel van ons DNA

 

 

Wat bieden wij:

 

 • Een dynamische, positieve en inspirerende omgeving met bevlogen professionals waar je je ambities kunt realiseren
 • State of the art opdrachtgevers en projecten op internationaal, hoog niveau
 • Een internationale onderneming met een lange historie, goede naam én gezonde bedrijfsvoering
 • Een uitdagend ontwikkelperspectief voor zowel de organisatie als jouzelf
 • Een passend arbeidsvoorwaardenpakket

 

 

Interesse?

 

 • Uitgebreide informatie over de organisatie kun je vinden op tompostmadesign.nl.
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een vereiste voor de deze functie.
 • Wanneer jij je, op basis van bovenstaande informatie, denkt te herkennen in het profiel, verzoeken we je te reageren via info@duxinternational.com. Graag ontvangen wij dan je CV en motivatie (graag in een Word bestand) vóór 9 augustus 2020.

 

 

 


 

For her client, Tom Postma Design (TPD), Dux International is looking for a

 

 

General Director

The company:

 

Tom Postma Design is a dynamic spatial-design agency in Amsterdam that specialises in the design of high-end permanent and temporary art spaces. Our guiding principle is that our designs should always be in service of and never competing with art. The best presentation of art and objects is our priority. Our international customer base is varied, consisting of museums, art exhibitions, expositions, events, galleries and private residences, among which TEFAF Maastricht and TEFAF New York; Art Basel in Hong Kong and Art Basel in Miami Beach; Art Brussels; Venice Biennale; the Rijksmuseum Amsterdam; Art Museum Vienna; Prada Foundation Milan and Foundation Beyeler, to mention a few. The agency has been founded in 1998 by Tom Postma and has grown rapidly in the past five years.

 

 

Profile:

 

We are looking for an experienced and inspiring general director with a strong vision, business sense and connection to the arts, who, in cooperation with TPD’s team, will help shape the next phase of TPD’s development. An entrepreneurial individual with strong strategic commercial insight. Demonstrable experience leading creative organisations, projects and processes is desired, preferably in the field of spatial design. An energetic person  with knowledge of both the commercial and non-commercial aspects of the art world. Naturally, our candidate has a sense of what is alive in the art world, and has a clear vision concerning TPD’s role within this world.

 

Someone with commercial background who possesses strong organisational qualities, a good financial acumen and a sense for creativity. He or she is responsible for and guiding planning processes. An experienced individual with (organisational, commercial and financial)  final responsibility for the daily operations of an agency.

 

An ambitious, charismatic connector who can represent and profile TPD with existing customers and build bridges towards new customers. Someone who speaks the languages of clients and designers alike, and who can therefore connect these different parties.

 

Our projects are international, varied and frequently complex, making it important to maintain an overview (of course, with attention to details). Our projects are of high quality, can be both temporary and permanent, and vary in scale, approach and planning. We are looking for someone who enjoys the dynamism and commotion of short-term, temporary projects, but who is equally energised by long-term projects of a more permanent nature.

Being able to maintain an overview of and a balanced approach in relation to a range of assignments, projects, deliverables, financial considerations and personal possessions is therefore a must.

 

In addition, our candidate is able to develop a suitable and relevant vision for the company that connects all projects and activities and monitors the high quality.

 

The general director is responsible for managing a diverse and international team (designers, architects and engineers). Someone with a natural feeling for people and needs, who stands behind his or her team and knows how to connect, motivate and enthuse them, and how to support them in their development.

 

 

The position:

 

The general director is responsible for the strategic, financial, personnel-related and the daily business operations of TPD. Together with the creative director, the general director is responsible for the company’s vision and the formulation of the strategy of how to get there. Based on this strategy the general director develops an acquisition plan and is responsible for account management and business development.

 

Board – Together with its creative director, the general director comprises TPD’s board.

 

Strategy – The general director leads the organisation and is responsible for the development, execution and promotion of its strategy.

 

Acquisition – The general director is also partially responsible for acquisition. He or she will draft and execute an acquisition plan based on the strategic plan, maintain relationships with existing customers, forge relationships with new customers, expand TPD’s network, is entrepreneurial and (pro)actively pursues potential new projects.

 

Operational – The general director is responsible for the operational aspects of the organisatio,its projects, planning, hour optimisation and resource planning. Contract management is also lie within the realm of the general director’s responsibilities.

 

Finances – The general director is responsible for the organisation’s budget, cashflows, reports and analyses.

 

Team – The general director is at the head of TPD’s team, enthusing and motivating them. He or she is responsible for developing the organisation’s structure, drafting personal-development plans for employees, and coaching and supporting the team wherever necessary.

 

Creative – The general director is (partially) responsible for the creative concept development and the output of projects, their internal initiation, the guidance of new designs and, optionally presenting them to customers.

 

 

The person:

 

 • Is both business-oriented and creative
 • Possesses abundant enthusiasm, energy and entrepreneurial vigour, in combination with a highly developed capacity for conceptual thinking
 • Knows how to motivate and enthuse others; has a well-developed human compass
 • Has the courage and drive to get things done—both internally and externally
 • Can observe processes with a bird’s-eye perspective
 • Has a long-term vision and a methodical way of working
 • Enjoys developing and maintaining relationships and networks
 • Has a demonstrably positive track record, commercially, organisationally and creatively—in the creative or related industry
 • Can work pragmatically, quickly, efficiently and decisively
 • Is convincing, likes to take initiative and has a high sensitivity for organisational dynamics
 • Is able to remain focused on creativity, growth and effectiveness in a dynamic environment
 • Has a natural sense of what is alive within an organisation and a clear sense of what needs to be prioritised
 • Does not think in terms of problems, but in terms of chances, opportunities, and options
 • Enjoys developing his or her own expertise through TPD, thus strengthening TPD’s market position—also long term

 

As general director, you:

 

 • Have experience in a commercial role with final responsibility
 • Has work experience in a  (preferably international) creative environment
 • Are preferably both creatively/practically and theoretically educated
 • Are comfortable working with both the right and left side of your brain
 • Are an inspired, motivating, coaching and transparent leader
 • Are committed to your team and its development
 • Stimulate your employees to set their own goals, undertake action and grasp available opportunities
 • Have a flexible attitude and a proactive, structured and result-oriented way of working
 • Are a leader in the development of TPD’s vision and policy, and their realisation
 • Are active in building and maintaining high level networks and are able to function as TPD’s primary ambassador
 • Are an inspirer, booster and executor of TPD’s ambitions. You are able to expand TPD’s presence in the international art world
 • Are a connector—both internally and externally
 • Are professional and thorough, while simultaneously creative and able to “colour outside of the lines”
 • Willing to travel frequently

 

More about TPD:

 

 • TPD was founded by Tom Postma and has undergone a period of significant growth the past five years
 • TPD is an international organisation with an enthusiastic, friendly and collegial DNA that has grown organically. It needs structure, without losing the headstrong nature of its organisation
 • The team consists of twenty people, ranging in ages from 22 to 68, with various backgrounds and nationalities
 • Internally, the processes and projects are not all uniformly organised or structured. This has not been necessary yet, however, considering the growth, it is important for the new general director to assess whether it may be desirable and/or necessary to introduce said uniformity, and to execute changes based on this assessment
 • TPD does not currently have a HR policy, nor does it work with personal-development plans or coaching. This is necessary, however, and will be one of the responsibilities of the new general director
 • Our customers are generally very satisfied with our services; our people go to great lengths to support their customers, and this service-oriented attitude is a significant part of our DNA

 

What we offer:

 

 • A dynamic, positive and inspiring environment with passionate professionals in which you can realise your ambitions
 • State-of-the-art clients and international, high-end projects
 • An international organisation with a long history, great reputation and healthy business operations
 • A challenging development perspective, both individually and for the organisation
 • Appropriate employment conditions.

 

Interested?

 

 • You can find more information about TPD on: www.tompostmadesign.nl.
 • Excellent command of the Dutch and English language is a must for this position.
 • In order to apply, please submit an updated curriculum vitae and motivation letter (in Word format) that outlines how your skills and experiences meet the qualifications of the position before August 9, 2020. Applications can be directed to info@duxinternational.com.